មុខរ​បរ​បន្ទាប់​បន្សំក្រៅពី​ការ​ងារ​ធ្វើស្រែចំកា​រររបស់​ជន​ជាតិ​ខ្មែរជង​នៅតំបន់​ស្ទឹង​​ឆាយ​អា​រ៉ែង​

ចិញ.png១.png២.png៣ ចិញ.png១.png២ ចិញ.png១ ចិញ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s